AZ_cviceni - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

Výcvik aktivních záloh u 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka v Prostějově


  Již od roku 2007 je u 102. průzkumného praporu (102. pzpr) gen. Karla Palečka v Prostějově, zřízena  jednotka aktivních záloh (AZ) o síle průzkumné čety. Tato četa byla z výcvikových důvodů podřízena k Těžké průzkumné rotě (TPzR), která se následně transformovala do  2. průzkumné roty 102. průzkumného praporu. Tato jednotka a její příslušníci z největší části zajišťovali její odborný výcvik. K 1. 7. 2016 byla průzkumná četa transformována na 3. průzkumnou rotu (3 .pzr) Aktivních záloh a zvýšila svůj podíl na kapacitách průzkumných orgánů 102. pzpr a Armády České Republiky (AČR) celkově.

  Výcvik 3. pzr odpovídá jejímu určení, tzn. plnění úkolů taktického, bojového a hloubkového
průzkumu ve prospěch úkolových uskupení (ÚU) AČR. Vojáci AZ 102. pzpr používají shodnou výstroj a výzbroj jako profesionální jednotky útvaru, včetně zbraní, nosných systému, spojovací techniky a přístrojů pro denní i noční pozorování. „Záložáci“ tak například cvičí jak s útočnými puškami CZ 805 A2 BREN, tak CZ 75 SP-1 PHANTOM. Pro spojení používají radiostanice RF13 01/05 a Harris AN/PRC 152. Z denních pozorovacích prostředků záložníkům standardně slouží dalekohled EDF 7x40, dále pak noční pozorovací přístroje Klára, MEO 50 nebo NV-Mag 3.

  Výcvik AZ 102. pzpr je organizován výhradně formou komplexního polního výcviku (KPV) nebo nepřetržitého vojenského výcviku (NVV) z důvodu, co nejefektivnějšího využití času. Nejčastěji se jedná o výcvik v délce trvání pěti dnů. Od počátku existence AZ u 102. pzpr byl kladen důraz na provádění průzkumu v plném spektru plněných úkolů, stejně jako u profesionálních rot útvaru. Příslušníci AZ, tak pravidelně provádí výcvik zaměřený, jak na přípravu k plnění úkolu průzkumu, zpracování a vydání bojového rozkazu, zasazení do zájmové oblasti, získávání informací o nepříteli formou pozorování a propátrávání, tak na možný kontakt s nepřítelem a následné reakce na něj. Další neméně důležitou oblastí je příprava na možné přeúkolování ze strany nadřízeného stupně, stažení ze zájmového prostoru, následné vytěžení průzkumné skupiny a ošetření výstroje s výzbrojí. Při výcviku nejsou opomíjeny ostatní formy získávání informací o nepříteli, jako jsou výpady, přepady a léčky. Zvláštní důraz je kladen na činnost při pěším přesunu, kdy je průzkumná skupina plnící úkol v týlu nepřítele nejvíce zranitelná. Výcvik plnění úkolů bojového průzkumu je obvykle organizován formou válečných her.
„Záložáci“  102. pzpr nacvičují všechny varianty zasazení do prostoru plnění úkolu s výjimkou zasazení na padáku, kterou AZ vzhledem k legislativním omezením prozatím neprovádějí. Výcvik v oblasti zasazení pomocí letounů AČR je tedy zaměřen na aeromobilní činnost s využitím Mi17/Mi171š a Mi24V.

  Samozřejmou součástí přípravy 3. pzr 102. pzpr je výcvik ve střelecké přípravě, kam bezesporu patří nácviky bezpečné manipulace s přidělenými zbraněmi. Střelecká příprava je realizována formou nácviků cvičení střeleb, které jsou zaměřeny na zvládnutí jednotlivých cvičení střeleb. Manipulace se zbraní je dále drilována v oblasti taktické přípravy, ať v otevřeném, zalesněném nebo v zastavěném prostoru, v jednotlivých tématech taktické přípravy, jejímž cílem je sladit činnost jednotek při průzkumu. Dalším aspektem výcviku je prohloubení návyků při organizaci průzkumu ve dne i v noci s jednotlivými technickými prostředky průzkumu.

  Nedílnou součástí výcviku 3. pzr 102. pzpr je i zdravotní příprava, při které příslušníci AZ procvičují úkony v oblasti první pomoci v boji (Tactical Combat Casualty Care
TCCC). Vzhledem k častému nasazení příslušníků 102. pzpr v zahraničních operacích (ZO) jsou jejich zkušenosti promítnuty i do vedení výcviku v oblasti zdravotní přípravy. Zmíněné praktické zkušenosti nejen ve zdravotní přípravě jsou tak předávány a nadále procvičovány s každým jednotlivcem AZ. Díky uvedeným zkušenostem ze ZO se výcvik ve zdravotní přípravě podobá reálné situaci v boji (skutečných bojových kontaktů s nepřítelem).

  Díky intenzivnímu a prakticky zaměřenému výcviku pod dohledem profesionálních vojáků 102. pzpr je 3. pzr AZ  schopna se účastnit, tak náročného závodu, jako je např. soutěž Průzkumných hlídek. Této soutěže se příslušníci 3. pzr AZ i přes narůstající obtížnost soutěže pravidelně účastní s velkým úspěchem.  Za jejich výbornou připravenost vypovídá i výsledek z mezinárodní soutěže vojenských odborností Grenadier, kde se hlídce AZ 102. pzpr podařilo v roce 2011 obsadit 3. místo mezi profesionálními hlídkami zahraničních armád.
Závěrem lze konstatovat, že výcvik AZ 102. pzpr je plánován a organizován tak, aby „záložáci“ byli nedílnou součástí 102. průzkumného praporu gen. Karla Palečka v Prostějově a mohli, tak být kdykoli využiti pro posílení profesionálních průzkumných rot útvaru nebo k plnění úkolu průzkumu ve prospěch ÚU AČR jak v ČR, tak v zahraničí.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky