Vyber osob k rote bezpilotních průzkumných prostředků - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

„Výběr osob“ k rotě bezpilotních
průzkumných prostředků

Velitel 102. průzkumného praporu vyhlašuje „Výběr osob“ na systemizovaná místa:


starší operátor - hodnost: četař, rotný

„Výběr osob“ se uskuteční v posádce Prostějov v termínu:


26. června 2018


Organizační pokyny k výběru osob na
rotu bezpilotních průzkumných prostředků

     

1) Kvalifikační požadavky pro zařazení do výběru na rotu bezpilotních průzkumných prostředků:

Vzdělání

 • Dosažené středoškolské vzdělání s maturitou

Nezbytná praxe

 • Minimální praxe v AČR 2 roky.

 • Zdravotní klasifikace „A“.

 • Předpoklady pro získání bezpečnostní prověrky na stupeň „Tajné“.

 • Splněné výroční přezkoušení z tělesné přípravy za rok 2018 s hodnocením min. „dobře“.  

Profesní znalosti a dovednosti

 • Pokročilá znalost práce s výpočetní technikou (Microsoft Office).

 • Předpoklady pro získání jazykové úrovně z Anglického jazyka  - úroveň  STANAG 2

 • Osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil sk. V-B (popř. V-C).

Další předpoklady

 • Bez kázeňských deliktů, netrestán.

 • Ochota individuálního zvyšování jazykových schopností a  dalšího vzdělávání.

 • Zájem o dlouhodobější setrvání v této odbornosti v rámci AČR.

2) Rozsah výběru osob:

Výběr osob bude zpravidla organizován v jednom dni. Organizováno bude psychodiagnostické vyšetření a test z anglického jazyka formou ALCPT testu. Dále bude strukturovaný pohovor s výběrovou komisí.


Psychodiagnostické vyšetření

Psychodiagnostické vyšetření řídí určený psycholog. Vyšetření obsahuje postupy, operace
a metody, jejichž cílem je vytvořit osobností profil vyšetřované osoby.

Testová baterie obsahuje hlavní typy testovacích metod:


- výkonnostní testy – testy rozumových a poznávacích schopností, testy pozornosti, testy rozhodování v časové tísni, testy paměti;

          - testování týmových dovedností, řešení krizových situací, práce pod tlakem apod. formou assessment centra
          - t
est anglického jazyka

Test bude organizován po skupinách uchazečů formou standardního testu ALCPT formou poslechu z radiomagnetofonu a písemné části.


         Závěrečný pohovor

V závěrečné části výběru budou uchazeči v průběhu pohovoru hodnoceni odbornou komisí. Důraz bude položen na identifikaci jejich kvalifikačních a odborných předpokladů pro výkon činnosti, stanovení úrovně motivace a budou diskutovány otázky týkající se jejich potenciálního služebního zařazení.


Zájemci zašlou profesní životopis vygenerovaný z ISSP a stručný motivační dopis faxem na číslo
+420 973 411 719 nebo na email 102pzpr.rbpzp@email.cz, a to nejpozději do 8. 6. 2018. Dokumenty zasílané faxem označit „RBPzP – výběr“.  V životopise uvést kontaktní adresu, e-mailovou adresu, telefon, případně ŠIS.

Všichni uchazeči budou telefonicky kontaktováni a informováni o jejich pozvání k výběru osob.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte zavolat na uvedená telefonní čísla:

 Velitel roty BPzP: 411 211 / 601 582 537

 Vedoucí praporčík roty BPzP: 411 213

 Personální skupina: 411 110    Po vyhodnocení všech životopisů budou perspektivní uchazeči (v závislosti na splnění vstupních požadavků) telefonicky pozváni k účasti na „Výběru osob“, a to nejpozději do 13. 6. 2018. V případě, že uchazeč nebude kontaktován, „Výběru osob“ se neúčastní.

        Před zahájením řízení uchazeč předloží: osobní doklady, originál osvědčení
o bezpečnostní prověrce, originál osvědčení o dosažení jazykové úrovně podle normy SLP STANAG 6001., osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil sk. V-B (popř. V-C) doklad o provedení výročního přezkoušení fyzické zdatnosti. Dále s sebou: psací potřeby, vodu.


Vstupní požadavky a kritéria na pozice
Starší specialista / Starší pracovník – specialista:


1.

Vzdělání

 • středoškolské s maturitou

2.

Psychodiagnostické vyšetření

 • úspěšné absolvování psychodiagnostického vyšetření, které bude probíhat u 102. průzkumného praporu v Prostějově v rámci „Výběru osob“

3.

Jazykové znalosti

 • znalost anglického jazyka (min. získaná úroveň STANAG 2)

 • test ALCPT počet bodů min. 60

 • znalost dalšího jazyka výhodou

4.

Odborné předpokaldy

 • všeobecný informační přehled

 • osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil sk. V-B (popř. V-C)

 • splněné kvalifikační předpoklady na dané systemizované místo

4.

Test

 • odborných znalostí dle doktríny zpravodajství AD-2

 • všeobecného rozhledu

5.

OUI

 • předpoklad pro vydání osvědčení pro seznamování se s utajovanými  informacemi do stupně „TAJNÉ“

5.

Zahraniční operace

 • výhodou

6.

Jiné předpoklady

 • ochota individuálního zvyšování odborných a jazykových znalostí

 • samostatnost, komunikativnost


     Ubytování: na posádkové ubytovně Prostějov. Ubytování objednávat individuálně. Telefonní kontakty na správce ubytovny: +420 973 411 162 (alcatel), +420 973 411 394 (alcatel), služební mobilní tel. +420 602 551 288. Parkování soukromých motorových vozidel je možné před objektem kasáren.

Ústroj: oděv vzor 95, baret (dle druhu vojska).


O výsledku bude uchazeč písemně informován na uvedenou kontaktní adresu do 1 měsíce od absolvování.


   Uchazeči, kteří ve výběru osob uspějí, a nebude jim z kapacitních důvodů nabídnuto systemizované místo na jednotce, budou zařazeni do evidence uchazečů na personálním oddělení 53.pPzEB a v případě potřeby budou osloveni.

V případě dalších dotazů volejte +420 973 411 211 nebo sl. tel. +420 601 582 537.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky